Kullanıcı:
Şifre:


Şifremi Hatırlat
  Üye Sayisi: 2234
  Ziyaretçi Sayisi: 493862
   Tüzük

İZMİR 9 EYLÜL DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI KÜLÜBÜ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ
                                               
•  MADDE 1 – DERNEĞİN ADI:

 İZMİR 9 EYLÜL DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ.
 Kısa adı DEDAK olarak anılmıştır.
• DERNEGİN MERKEZİ : İZMİR : 847 sokak No:17/3 Konak – İzmir’dir.
• DERNEĞİN RENGİ      : Mavi – Beyaz’dır.
• DERNEĞİN AMBLEMİ: Yan yana sıralanmış iki dağdır
Derneğin amblemi, Yönetim Kurulunun izni olmadan üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.
Derneğin şubesi yoktur
MADDE 2 – DERNEĞİN AMACI, ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMİ

DERNEĞİN AMACI:
Dağcılık, oryantiring, izcilik ve doğa sporlarını tanıtıp geliştirmek, çevre bilincinin oluşmasına ve çevrenin korunmasına bilinçli katkı sağlamak, üyelerinin daha sağlıklı bir beden ve ruh yapısına kavuşmasına çalışmak ve üyeler arasında sevgi, kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirmektir.

ÇALIŞMA KONULARI :
Derneğimiz, 5253 sayılı Dernekler Yasasının, spor kulüpleri ile ilgili faaliyetlerini düzenleyen 14. maddesindeki hükümler çerçevesinde faaliyet gösterir. Dernek bu amaçlar doğrultusunda ilgili mercilerden izin almak koşulu ile dağcılık, doğa yürüyüşleri, oryantiring faaliyetleri ve her türlü doğa sporlarını organize eder, üyeleri bu spor dallarına kazandırabilmek için seminerler, paneller düzenler kurslar verir, sergiler açar, slayt, film gibi görsel eğitim araçları kullanır ve yarışlara katılmalarını teşvik eder, yemekli, yemeksiz toplantılar ve dinletiler düzenler. Üyelerinin bilgi ve becerilerini artırmak için yabancı ülke sporcu, yönetici, teknik adamları ile iletişim kurar, ülkemize gelen yabancı sporcuların dağcılık ve doğa sporları alanında karşılaşacağı her türlü problemde rehberlik ve yardımcı rehberlik düzeyinde yardımda bulunur. Dağcılık ve doğa sporları ile ilgili belge, harita, dergi, kitap, slayt, film gibi dokümanların arşivini oluşturur ve bunları üyelerinin faydalanmasına sunar. Dağcılık ve Doğa Sporlarını tanıtmak, kulüp faaliyetlerini duyurmak ve üyeler arasında haberleşmeyi sağlamak amacıyla dergi, bülten, gazete, broşür gibi eğitici yayınlar çıkarır, internet ortamını kullanır. Dernek üyelerinden muhtaç durumda olanlar ile dağ yürüyüşlerinde hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerine maddi ve manevi yardımlarda bulunur.

ÇALIŞMA BİÇİMİ:
Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için;
• Yeni üyelerin alınmasına ve onursal üye kazanılmasına çaba harcar.
• Dernek içinde oluşturulacak çalışma grupları, komiteler yada uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme ve etütler yapar, öneri ve dilekleri saptar.
• Dernek çalışma amaç ve kapsamı içinde genel kurulun yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararı ile taşınmaz malları satın alır, kiralar ve satar, taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaat ile tadilat ve tamirat yaptırabilir. Edindikleri taşınmazları tapuya tescilinden itibaren bir otuz gün içerisinde mülki amirliğe bildirmekle yükümlüdür.
• Çalışma konuları ile ilgili toplantı, temsil, festival ve gösteriler ile üyelerinin bilgi, görgü ve deneyimlerinin artmasını sağlayacak geziler düzenler ve başka kurum. Kuruluş ve kişilerce düzenlenmiş olanlara katılır.
• Yardım toplama yasası ve bu tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır, verir, koşullu yada koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.
• Amaç ve çalışma konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapar.

MADDE 3- KURUCU ÜYELER:
Derneğin kurucu üyelerinin ad ve soyadları ile uyruk ve konutları aşağıda gösterilmiştir
ADI SOYADI   MESLEĞİ İKAMETGAHI    TABİİYETİ
1- A. Kemal BAYSAK  Bld. Bşk. Yalı Cad. no:388/15 K. Yaka          T.C.
2- Pervin  BAYSAK  ev hanımı Yalı Cad. no:388/15 K. Yaka          T.C.
3- Kani ÇELİKEL  Emekli             Yalı Cad. no:468/4 K.Yaka             T.C. Bşk.
4- Ayser ÇELİKEL   Ev hanımı  Yalı Cad. No:468/4 K. Yaka            T.C.
5- Zafer GÜNGÖR   Doktor  A. Ç. Kaya Blv. N:16/5 İzmir          T.C.
6- Sabri KÖROĞLU    Emekli  1803 sk. No:3/7 K. Yaka                 T.C.
7- İlhan KILIÇ   M. Müşavir  2033 sk. no:21/7 K. Yaka            T.C.
8- Ülker BİLİR   Eczacı             58 sk. No:1 / 2  Bornova                  T.C.
9- Şadiye KOYU   Eczacı      174 sk. no:22/ 3 Bornova            T.C.
10-Emel Oya İLKYAZ Emekli  1664 sk. No:2/12 K. Yaka            T.C.
11-Nurdan PEKTAŞ            Memur  Çık no:3  Balçova              T.C.
12-Hilal IŞILDAK   Turizmci  1734 sk. No:36/3-5 K. Yaka             T.C.
13-Erol ÇIRAK   M. Müşavir  1819 sk. No:54/12 K. Yaka   T.C.
14-Arif ÖZ    Memur  Atıf sk.No:2  G. Emir   T.C.
15-Tülay EGEMEN   Emekli  M. Kemal Cad. no:16/5 Bornova T.C.
16-Recai DİNÇER   Emekli  1829 sk. no:19/3 K. Yaka   T.C.
17-Asiye DİNÇER   Emekli  1829 sk. no:19/3 K. Yaka   T.C.
18-H. Yaşar EGEMEN  Emekli  M. Kemal Cad. no:16/5 Bornova T.C.
19-Yasemin YUNATÇI  Memur  1715 sk. No K. Yaka               T.C.
20-Sezai DİNÇER   Mühendis  1829 sk no:19/3 K. Yaka   T.C.
21-Adnan GÖNÜLLÜLEROĞLU serb.  6353 sk. no:7/7 K. Yaka   T.C

MADDE  4 –ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ:
ÜYE OLMA HAKKI:
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve yasal mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.
Ancak, özel kanunlarında aksine hüküm bulunmamak şartıyla:
1. 5253 sayılı Dernekler Kanunun 3. maddesinde belirtilen diğer kamu hizmeti görevlileri ilgili bulundukları Bakanlıkça izin verilmesi halinde Derneğe üye olabilirler.
2. Türk Vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk Vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gerekir.
3. 15 yaşını bitiren ayırt etme gücüne sahip küçükler yasal temsilcisinin yazılı onayı alınarak üyeliğe kabul edilebilir. 
4. Tüzel kişinin üye olması halinde yönetim kurulu başkanı veya temsile görevlendirileceği kişi oy kullanır.  Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.
ÜYELİK TÜRLERİ:
• ASIL ÜYE: Yönetim  Kurulunca üyeliğe kabul edilmiş,Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise özel ve genel kurul toplantılarına katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.
• YEDEK ÜYE: Genel Kurulun oyları ile Yönetim ve Denetim Kurullarına seçilen, Yönetim kadrosundan çeşitli nedenlerle ayrılan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyesinin yerine görev yapmaya hazır üyedir.  Aynı zamanda  asli üyedirler.

• ONURSAL ÜYELER:  Derneğe, amaç ve konularına uygun olarak doğaya, doğa ve dağcılık sporlarına sevgi, saygı ve katkıları bulunanlar arasından en az iki üyenin önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile seçilen, dernek organlarına seçme ve seçilme haklarına sahip olmayan ve dernek bütçesinde öngörülen ödentiyi ödemekle yükümlü olmayan nitelikte üyeliktir.
ÜYELİK İŞLEMLERİ
Dernek üyesi olmak isteyenler adaylar, dernek amaç ve çalışma konuları ile Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten üyelik bildirimini doldurup imzalayarak dernek başkanlığına sunarlar.
Adayın üyelik isteğinin işleme konulabilmesi için en az bir üyenin önerisi şarttır. Dernek Yönetim Kurulu, üyeleri ya da kuracağı bir komite aracılığıyla aday hakkında gereken araştırmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere (30) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya bildirir.
Başvurusu kabul edilen aday üye , asıl üye olarak bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir
Eğer üyelik başvurusu yılın ilk altı ayında ise giriş ödentisi ile yıllık ödentinin tümü alınır. Bu ödemeler yapılmadıkça dernek üyeliği kazanılamaz.  Dernek Yönetim Kurulunun adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir biçimde bir yere itiraz edilemez.
ÜYELİKTEN AYRILMA :
Her üye yazılı olarak istifa iradesini Yönetim Kuruluna bildirmek şartıyla, dernek üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir,istifa dilekçesinin Yönetim Kuruluna teslimi ile derneğe karşı yükümlülüğü ve sorumluluğu biter. Ancak üyenin mali sorumluluğu, yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedenin oluşum tarihinde, diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı çalışma döneminin sonunda biter ve kendilerinden ilişkili bulundukları çalışma döneminin tüm ödentileri alınır. Kimse bir dernekte üye kalmaya zorlanamaz. İstifa, kimsenin onay ve kabulüne bağlı değildir. Ancak, Yönetim Kurulu istifa dilekçesini, gündemde görüşüp üyenin kaydını silmek zorundadır
 DERNEK ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA SEBEPLERİ AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR:
1. Derneklere üye olma hakkını kaybetmiş olmak
2. Dernek Tüzüğündeki amaçlara aykırı hareket etmek, derneğe bağlılık göstermemek, derneği maddi ve manevi zarara uğratmak, Dernek üyelerinin sevgi ve dayanışmalarını, bütünlüğünü bölmeye yönelik veya derneğin amaçlarının gerçekleşmesini riske atacak davranış ve tutumda olmak
3. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
4. Tüzükte belirtildiği halde ve yazılı ikaza rağmen üyelik aidatını 3 ay içinde  ödememiş olmak
5. Dernek Genel kurulunun toplanmasını engelleyici davranışlarda bulunmak, toplantı yeter sayısını tehlikeye sokmak ve genel kurul çalışmalarını engelleyici tutum ve davranış içinde bulunmak.
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile  üyelikten
 çıkarılırlar.  Yönetim kurulunun bu yetkisi başka bir organa devredilemez. Dernek üyeliğinden çıkan veya çıkarılanlar dernek malvarlığından hak iddia edemez.  Aidat borcu dolayısıyla çıkarılan üye, geçmiş aidat borçlarını ödeyerek, Yeniden üyelik başvuru formu doldurup, yönetim kuruluna başvurması, giriş ve yıllık aidatı ödemesi şartıyla Yönetim Kurulu kararı ile  tekrar derneğe üye olabilir.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ:
Dernek Yönetim Kurulu kuracağı bir Disiplin Kurulu aracılığıyla üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldıktan sonra Yönetim Kurulunun çoğunluk oyu ile üyelikten çıkarma kararını verir. Kararı yazılı olarak üyeye bildirir. Çıkarılan üye kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere (30) gün içinde Dernek Yönetim Kurulu’na bir dilekçe ile başvurarak ilk Genel Kurulda görüşülmesi için çıkarılma işlemine itiraz edebilir..  İtiraz ilk genel kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır.

 

İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Üyenin süresinde itiraz etmemesi yada itirazı Genel Kurulda reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin Genel Kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içinde alınan karara karşı mahkemeye başvurma hakkı saklıdır. Ölen üyenin dışında ayrılan yada çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.
 ÜYE HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
• Hiç kimse bir derneğe üye olmaya veya kalmaya zorlanamaz
• Her üye istifa hakkına sahiptir.
• Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerine üyeler arasında dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler ile tüzüğe eşitliği bozan ve bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.
• Her üye Genel Kurul da bir oy hakkına sahiptir. Bu hakkını bizzat kendisi kullanmak zorundadır.  Vekaleten oy kullandıramaz.
• Her üye giriş ve yıllık aidatını ödemekle yükümlüdür. Giriş aidatları Yönetim Kurulu kararıyla, en az iki yıllık aidatlar ise Genel Kurul kararıyla tespit edilir.
• Üye kendisine verilen yazılı görevleri yerine getirmek ve getiremediği hallerde mazeretini yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirmekle yükümlüdür. 
• Her üye dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle, derneğin amaçlarını tehlikeye düşürmeyecek ve derneği maddi,  manevi zarara uğratmayacak şekilde davranmakla yükümlüdür.
MADDE 5 – DERNEK ORGANLARI
Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
• Genel Kurul
• Yönetim Kurulu
• Denetim Kurulu
GENEL KURUL:
Genel Kurul, derneğin en yetkili organı olup, derneğe kayıtlı ve dernek tüzüğüne göre Genel Kurul toplantısına katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur. Genel Kurul, Yönetim Kurulunun çağrısıyla, 2 yılda bir Mart ayı içinde,  dernek merkezinde veya katılacak üyelerin sayısının çokluğu nedeniyle merkeze sığılmaması durumunda merkezin  bulunduğu ilde belirlenecek toplantıya elverişli bir yerde olağan , Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Olağanüstü  toplanır.
GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ:
1. Dernek Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin Listesini düzenler ve tüm ödenti borçlarının  ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Aidat yükümlülüğünü yerine getirmeyen üyeler genel kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.
2. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, yapılacak toplantının günü, saati, yeri ve gündemi belirtilmek suretiyle,  yazılı olarak bildirilmek veya İzmir gazetelerinden birinde ilan edilmek ve  elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat, yerde yapılacağı ve gündemi de belirtilir.  İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi günden az, atmış günden çok olamaz.  Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilerek ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.  Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
3. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 


GENEL KURUL TOPLANTI  İLKELERİ:
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
İmzalanan çizelgeye göre genel kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, Dernek başkanı ile hazır bulunan Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler sırasıyla görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılamaz, Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL: Olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olamayacak yada bir an önce görüşülmesinde yarar bulunan önemli ve zorunlu konularda Olağanüstü Toplantı yapılabilir.Olağanüstü Genel Kurul toplantısı talebinde bulunan üyelerin başvurusu Yönetim Kurulunca incelenir. Denetim Kurulunun veya Dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu otuz gün içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmaz ise, Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi, duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLKELERİ
      Yönetim Kurulu , gerek gördüğü konularda (2/3) oy çoğunluğu ile Olağanüstü Genel Kurul
Kararı alabilir, Denetim Kurulu, Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda olmak üzere alacağı oy birliği kararı ile Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılması isteğini yazılı olarak Yönetim Kuruluna sunar. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, olağan genel kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü genel kurul sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

MADDE 6 – GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

1. Türk yasaları ile Dernek tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak
2. Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak, Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek
3. Çalışma dönemi Yönetim ve Denetleme kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek.
4. Geçen çalışma dönemine ilişkin yönetim kurulu çalışma raporu ile gelir gider çizelgelerini, denetim kurulunun raporunu görüşüp, yönetim kurulunu aklamak
5. Dernek tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin yönetim kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,
6. Dernek üyeliğinden çıkarılanların, yönetim kurulu kararlarına karşı sürelerinde yaptıkları itirazları hakkında karar almak, ve Üyeliğe kabul edilme konusunda son  kararı vermek
7. Derneğe taşınmaz mal satın alınması yada mevcut taşınmaz malların satılması konularında yönetim kuruluna süre ve alım satım bedelleri konularak yetki vermek,
8. Yönetim Kurulunca;  Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması yada bunlarla iş birliğinde olması için yapacağı öneriler ile dernek çalışmaları ile ilgili hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip  karar almak,
9. Derneğin feshine ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek,
10. Yasal düzenlemelerde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yapmak ,
11. Derneğin Aynı isim altında Vakıf kurmasına, üyelerinin aynı zamanda bu vakfa da    üye olarak atanmasına karar vermek,
12. Derneğin federasyona katılması veya federasyondan ayrılmasına, dernek şubelerinin açılmasına veya kapatılmasına veya yönetim kuruluna bu konularda yetki verilmesine karar vermek
13. Yönetim ve denetim kurulu başkan ve üyelerine verilecek ücret veya huzur haklarını tespit etmek, veya bu hakların Yönetim Kurulunca tespiti konusunda yönetim kurulunu yetkili kılmak,
14. Üye aidatlarının 2 yıllık süredeki miktarının belirlenmesine karar vermektir.
Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
MADDE 7 - YÖNETİM KURULU OLUŞUMU, ÇALIŞMA İLKELERİ, GÖREV VE YETKİLERİ
OLUŞUM :
Yönetim Kurulu, iki yıllık süre için Genel Kurulca seçilmiş en az (7) asıl ve (7) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu asıl üyeleri üst üste 2 dönemden fazla aday olamazlar ve seçilemezler.  Ancak bir dönem aralık olmak kaydı ile tekrar yönetime girmek için seçime girebilirler.
Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına ve listedeki sırasına göre boşalan asıl üyelerin yerlerine yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hukuk hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇALIŞMA İLKELERİ :
Yönetim Kurulu seçimini izleyen yedi gün içinde düzenlenecek ilk toplantıda bir dernek başkanı, bir veya iki başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sayman ve dernek amaç ve hizmet konuları ile ilgili yönetmenler seçmek suretiyle görev bölümü yapar.  Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.  Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur. Yönetim Kurulu dernek başkanının veya en az iki yönetim kurulu üyesinin çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalar yapar.
GÖREV VE YETKİLERİ :
1. İhtiyaç duyulan yerlerde temsilcilik açılmasına karar vermek, adres ve görevlendirilecek kişileri mülki idare amirliğine bildirmek
2. Türk yasaları ve bu tüzük hükümlerinin kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,  Genel Kurul kararlarını uygulamak,
3. Derneği dernek başkanı aracılığıyla temsil etmek yada gerektiğinde bu konuda kendi üyelerinden bir veya bir kaçına da yetki vermek,
4. Her faaliyet yılı sonunda Derneğin, bilanço, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak , Yönetim Kurulu faaliyet raporunu düzenlemek ve gelecek döneme ait bütçe taslağını da hazırlayarak hepsini genel kurula sunmak,  geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile gelir gider çizelgelerini hazırlamak, bunlara ait beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine vermek, derneğe ait yazışmaların ve kayıtların usulünce yapılmasını sağlamak,
5. Kendi üyelerinin önerisi üzerine üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan bu tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken cezaları vermek, Derneğe üye alınması ve üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
6. Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere ve en büyük mülki idare amirine duyurmak,
7. Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak çalışma grupları yada komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,
8. Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,
9. Ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına yada kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek,
10. Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesi ile, yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak,
11. Genel kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve mülki idare amirliğine bildirmek,
12. Geçen çalışma dönemi sorumlusu yönetim kurulundan görevi ve bilanço gereği dernek mal varlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi yönetim kuruluna teslim etmek,
13. Bütçenin uygulanmasını sağlamak ve Dernek amaç ve ilkelerinin gerektirdiği diğer işlem ve uygulamaları yapmak, bunlarla ilgili her çeşit karar almak ve uygulamak,
14. 5253 Sayılı Dernekler Kanununa göre Derneğin üye sayısının 100 kişiden fazla olması şartıyla dernek hizmetlerini gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığı ile yürütülür.
15. Derneğin sportif etkinliklerine bağlı olarak malzeme satın almak, alınan malzemeleri korumak ve etkinliklere katılacak kulüp sporcularına zimmet karşılığı teslim etmek ve etkinlik bitiminde malzemelerin kulübe sağlam olarak geri dönmesini sağlamak, sporcu yetiştirilmesi için lisanslı antrenörler ile anlaşma yapmak, gerekirse antrenörlerin masraflarını karşılamak veya ücret ödemek, sporcuların bağlı bulunulan federasyon veya diğer kulüplerin etkinliklerine katılmalarını teşvik edici maddi ve manevi yöntemler geliştirmek


16. Kulübün bağlı bulunduğu spor dallarında etkinliğini, saygınlığını ve tanıtımını arttırıcı girişimlerde bulunmak, kulüp üyelerini aktif rol almaya teşvik etmek.
      17. Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz
            malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin
            ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek
Yönetim Kurulu, genel kurul toplantısı sonucunda yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri ve tüzüklerinde yapılan değişiklikleri, genel kurul toplantı tarihinden itibaren, genel kurul toplantıları dışında dernek organlarında veya yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikleri de değişikliği izleyen tarihten itibaren, otuz gün içerisinde Dernekler Yönetmeliğindeki ilgili formu doldurarak bağlı bulundukları il müdürlüklerine ve mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür.
Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir.  Verilecek ücret yolluk, ödenek ve harcırahlar genel kurul tarafından,  tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında bir karşılık ödenemez. 
MADDE 8- DENETİM KURULU OLUŞUMU VE ÇALIŞMA İLKELERİ:
Denetim kurulu, Genel Kurulca iki yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiş (3) asıl ve (3) yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına ve listedeki sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir. Denetim kurulu seçimi izleyen (7) gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve bir sözcü seçer. Denetim kurulu en az altı ayda bir kez toplanır. Toplantı ve Karar yeter sayısı ikidir. Denetim kurulu derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu, derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini yönetim kuruluna bildirmek, yönetim kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği yönetim kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek, yönetim kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi, raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla genel kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.
Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, Genel Kurul, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.  Genel Kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından, Denetim Kurulu üyelerine, gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. 
MADDE 9- ORTAK HÜKÜMLER
Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya yada özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde, kurullarından ayrılmış sayılırlar. Her hangi bir nedenle kuruldan ayrılan üyenin yerine ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asıl üyeliğe çağırılır.
Dernek amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak üzere, geçici yada sürekli olarak en az üç kişiden oluşan çalışma gurupları yada yönetim ve hizmet komiteleri kurulabilir. Çalışma grupları yada geçici ve sürekli komiteler yönetim kurulu kararıyla seçilirler. Çalışma gurupları yada yönetim ve hizmet komiteleri, yönetim, denetim kurullarının karar almalarına yardımcı olabilecek etüt, araştırma ve incelemeleri yapmak önerilerde bulunak ve gereğinde uygulamalarını da yapmakla görevli ve yetkilidir.

 

MADDE 10- MALİ HÜKÜMLER:
Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ ta başlar ve 31 Aralık’ ta sona erer.  Derneğin bütçesi yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Bütçenin yürürlüğe girdiği 1 Ocak tarihi ile onanmasının yapıldığı genel kurul tarihi arasındaki süre içinde olacak gider ve harcamalar, bir önceki yıl bütçesinin giderler çizelgesinde aynı süreye ilişkin gelirler tutarını aşamaz.
Yıllık bütçe yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.
DERNEĞİN GELİRLERİ:
1. Giriş ödentisi: bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ödentidir.Giriş Ödentisi Yıllık aidat miktarından yüksek olmamak kaydıyla Yönetim Kurulunca belirlenir,
2. Yıllık ödenti: Genel Kurulca belirlenir üyeler için her çalışma bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu ödenti olup bir önceki yıl aidatından az olamaz.
3. Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değerler gelirler,
4. Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, temsil, konser, gezi, yemek, eğlence, festival ve gösteri ile benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler,
5. Her türlü koşullu yada koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar,
6. Ortaklıklar, iktisadi işletmeler,  lokal ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler,
7. Mevzuat doğrultusunda elde edilecek diğer gelirler.
8. Banka faizleri
9. Özel veya resmi sponsorluk
10. Malzeme temininden derneğe kalan bağışlar
Dernek siyasi partilerden, işçi yada işveren sendikalarından ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından maddi yardım kabul edebileceği gibi,  mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Bildirim şekli ve içeriği yönetmelikte düzenlenir.  Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.
MADDE 11- GELİR VE GİDER İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK KURALLAR VE  YÖNTEMLER: 
Derneğe ilk kayıt olanlar üyelik işlemleri sırasında giriş ödentisinin ve o yılın ilk yarısı geçmemişse yıllık ödentinin tamamını, geçmişse yarısını, 1 yıldan eski üyeler ise yıllık aidatın tamamını veya yarısını Ocak ve diğer yarısını en geç Temmuz ayında ödemelidirler.  Yıllık ödentilerini zamanında ödemeyenlere Yönetim Kurulu kararı ile yazılı ikaz yapılabilinir.
Dernek gelirleri alındı belgeleri ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır.  Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.  Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. 
Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.  Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.  Dernek tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.  Bu defterlerin dernek birimlerinden yada noterden onaylı olması zorunludur. 
Giderlere ilişkin harcamalarda fatura yada makbuz alınır. Belirtilen belgelerin alınamaması halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir ve perakende satış fişi eklenir.

 


MADDE 12- DEFTERLER:
Dernek tarafından defterler, muhasebe Üye Kayıt defter hesap ve kayıtları, mali durum ve faaliyet sonuçları ile ilgili usul ve esasları 05.04.2003 gün ve 25070 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan derneklerin tutacakları defter, muhasebe hesap kayıtlarıyla ilgili usul ve esaslara dair yönetmelik esaslarına göre yürütülür.
İşletme esasına tabi olan dernekte tutulacak defterler şunlardır:
• Üye Kayıt Defteri 
• Karar Defteri          
• İşletme Hesabı Defteri   
• Demirbaş Defteri
• Evrak kayıt defteri   
• Alındı Belgesi kayıt defteri
Bu defterlerin il dernekler müdürlüğüne veya  notere tasdik ettirilmesi zorunludur.
MADDE 13- TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:
Tüzük değişikliği Genel Kurul Kararı ile yapılabilir, Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, Ancak toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ üdür. Değişiklik önerileri en az ( 15 ) gün önceden derneğin web sayfasında yayınlanarak genel kurul üyelerine bildirilir, bildirilmedikçe genel kurulda ana tüzük deşikliği görüşülemez.
MADDE 14- DERNEĞİN FESHİ:
Genel Kurul Her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.
İlk toplantıda (2/3) çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ü’ dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Yönetim Kurulu dernek ana tüzüğü hükümlerinin uygulanabilmesi için gerekli yönetmelikleri hazırlar.
MADDE 15 - YÜRÜTME BİRİMİ:
Yönetim Kurulunun Uygulama Kararları Uyarınca Kulüp Hizmet Ve Faaliyetlerinin Yürütülmesini Sağlamakla Görevlidir.         
Yürütme birimi sorumlusu kulüp genel sekreteridir. Genel sekreter ve genel sekretere bağlı yürütme biriminin görevlileri, yönetim kurulu tarafından ücretle görevlendirilirler. Bu görevler fahri olarak da yapılabilir. Bunların, kulüp üyesi olmaları şart değildir. Genel sekreter ile diğer yürütme görevlilerinin hizmet konularında bilgi, tecrübe ve uzmanlıkları ile kulüp camiasında ve çevrelerinde sevilip sayılan kişiler olmasına ve bu görevler için ayırabilecekleri zamanlarının bulunmasına dikkat edilir.         
YÜRÜTME BİRİMİNİN GÖREVLİLERİ:
Kulüplerin yürütme birimlerinde kulüp hizmetlerinin gerektirdiği ve kulüp imkanlarının elverdiği oranda aşağıda unvanları belirtilen yürütme görevlilerinin ücretli veya fahri olarak ve yeter sayıda istihdamı yönetim kurulu tarafından sağlanır.                                             
    a) Genel sekreter,